ÁLTALÁNOS Szerződési feltételek

- Hirdetési szolgáltatásokról -

I. Hatály

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya kiterjed a Lapcom Kiadó Zrt. cégcsoport (továbbiakban „Kiadó”) által kiadott valamennyi nyomtatott, illetve internetes sajtótermék hirdetési felületeinek értékesítésére (kivétel az ingatlanbazar.hu internetes hirdetési felület, valamint a Juhász Kft. gondozásában megjelenő Soproni Szuperinfó sajtótermék). Jelen ÁSZF rendezi azon jogok és kötelezettségek összességét, amelyek alapján a Kiadó meghatározott sajtótermékekben, online felületeken szolgáltatást nyújt és a megrendelő ezen szolgáltatásokat igénybe veszi. A Kiadó az egyes sajtótermékek impresszumában és médiaajánlóiban is köteles feltüntetni az ÁSZF internetes elérhetőségét, annak érdekében, hogy azt valamennyi szerződést kötő félnek lehetősége legyen megismerni.

2. Jelen ÁSZF tárgya azok a szerződési feltételek, amelyeket a Kiadó több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a megrendelő közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg ugyan nem tárgyaltak meg, de Kiadó a Megrendelő figyelmét az ÁSZF fellelhetőségére előzetesen felhívta, valamint az ÁSZF megismerését a szerződés aláírását megelőzően a Kiadó honlapján külön regisztráció vagy jelszó használata nélkül lehetővé tette. Jelen ÁSZF valamennyi, a Kiadó által megkötött keretszerződésre vagy egyedi szerződésre, a felek közötti jogviszonyokra külön és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó. A szerződések aláírásával Megrendelő elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek tekinti. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése és a felek által megkötött keretszerződés vagy egyedi szerződés rendelkezései egymástól eltérnek, akkor a felek által megkötött keretszerződés vagy egyedi szerződés rendelkezései válnak a szerződés részévé.

II. Definíciók

Megrendelő: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, természetes személy, amely a termékeit, vagy szolgáltatásait, valamint magánjellegű közléseit a Kiadó sajtótermékeiben hirdeti, és ennek érdekében – megrendelése leadásával – a Kiadó egy vagy több sajtótermékében hirdetési felületet vásárol.

Kiadó: a Lapcom Kiadó Zrt., valamint a cégcsoportjához tartozó társaságok, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.” 3.§ l) pontja szerinti reklám közzétevőjének megfelelő társaságok, amelyek sajtótermékek kiadásával foglalkoznak, és hirdetési felületeket értékesítenek. A Kiadó cégcsoportjához tartozó társaságnak kell tekinteni különösen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 15.§ (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő cégcsoportot.

Reklámközvetítő: a Grt. 3.§ i) pontjának megfelelő, gazdasági reklámközvetítést végző természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

Médiahirdetésifelület-értékesítő: a Grt. 3.§ s) pontjának megfelelő, a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő, illetve a Kiadó felé.

Sajtótermék: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 1.§ 6. pontja szerinti sajtótermék.

Lapzárta: a hirdetésmegrendelés és a hirdetési anyag leadásának határideje. A lapzártát az egyes kiadványok médiaajánlója tartalmazza, amely megtalálható a Kiadó cégcsoportjainak online felületein (delmagyar.hu, kisalfold.hu, borsonline.hu).

Médiaajánló: a Kiadó által a cégcsoportjai online felületein közzétett dokumentum, amely tartalmazza az egyes termékek esetében a lapzártát, a hirdetési díjakat, valamint a Megrendelések leadásához szükséges technikai paramétereket.

III. Általános rendelkezések

1. A Kiadó a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény keretei között vállalja, hogy díjfizetés ellenében hirdetési felületet biztosít, és a Megrendelő a megrendelés (a továbbiakban: „Megrendelés”) alapján a hirdetést megrendeli.

2. A Kiadó a Megrendelő által hozzá eljuttatott, jelen ÁSZF-nek és a jogszabályoknak megfelelő hirdetést a Megrendelő által megjelölt időközönként és alkalommal közzéteszi, míg a Megrendelő vállalja, hogy a jelen ÁSZF, illetve a közöttük létrejött keretszerződés vagy egyedi szerződés előírásainak, illetve a Megrendelés feltételeinek megfelelően a Médiaajánlóban meghatározott díjakat a Kiadó számára az előírt határidőig megfizeti.

3. A megjelentetni kívánt hirdetéseknek, illetve behúzott kiadványoknak meg kell felelniük az esztétikai és etikai, valamint technikai normáknak, tartalmuk és formájuk nem ütközhet jogszabályba. A megjelentetni kívánt hirdetések, illetve behúzott kiadványok nem sérthetik harmadik személyek, illetve a Kiadó jogát vagy jogos érdekét.

IV. Megrendeléssel kapcsolatos szabályok

1. A Megrendelő által a Kiadó számára eljutatott Megrendelésnek minden esetben tartalmaznia kell a kiadvány nevét, a kívánt megjelenési dátumot vagy dátumokat, a méretet, az elhelyezéssel, illetve az egyéb, megjelenéssel kapcsolatos igényeket, behúzás megrendelése esetén ezen felül a szóróanyag súlyát, oldalterjedelmét, példányszámát, a terjesztés területét.

2. A Megrendelő a hirdetést megrendelheti írásban, e-mailben, szóban – telefonon, valamint személyesen. E-mailes vagy telefonos Megrendelés esetén a Kiadó e-mailen igazolja vissza a Megrendelést. Amennyiben a Kiadó által küldött e-mailes visszaigazolásra 24 órán belül, vagy az e-mailben megjelölt időn belül a Megrendelő nem emel kifogást, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő és a Kiadó között a szerződés létrejött, és a hirdetést a visszaigazolásban megjelölt módon és időben megjelenteti.

3. A gazdasági társaság esetében a Kiadó cégszerű megrendelésnek tekinti a cég nevét is tartalmazó e-mailről küldött Megrendeléseket. Kétség esetén a Kiadó a Megrendelőtől cégszerű aláírással ellátott Megrendelés megküldését kérheti.
Egyéb, nem magánszemély Megrendelő esetében a Kiadó az előzőekben foglaltak szerint jár el.

4. A Megrendelő köteles lapzártáig a közzétételhez szükséges anyagokat (kézirat, szöveg, kép, rajz vagy nyomdai film és kromalin – továbbiakban „Hirdetési anyag”) hiánytalanul a Kiadó rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott Hirdetési anyag rossz minőségéből vagy hiányából fakad.

5. A Kiadó vállalja, hogy a megrendelt, és a vonatkozó jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő hirdetési felületet a Megrendelő számára biztosítja, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Megrendelés meghiúsulását rajta kívül álló ok eredményezte.

6. A Kiadó jogosult visszautasítani azokat a hirdetéseket, amelyek az ÁSZF III. 2. illetve III. 3. pontjába ütköznek. A Kiadó a hirdetések kéziratán a Megrendelő külön jóváhagyása nélkül jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges stilisztikai és egyéb javításokat. Ugyancsak jogosult a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásokat végezni, amennyiben ez szükséges. Ez esetben azonban a módosított kéziratot jóváhagyás céljából köteles visszaküldeni a Megrendelőnek. Amennyiben a visszaküldés miatt az eredetileg kívánt lapszámban a hirdetés nem tud megjelenni, abban az esetben a jóváhagyott kézirat visszaérkezése után a Kiadó nyilatkozik a legközelebbi lehetséges megjelenési időpontról.

7. A Kiadó az általa készített hirdetési kreatívról kizárólag a Megrendelő kifejezett kérésére küld tervezetet, e-mailen. A tervezeten a Megrendelő annak figyelembevételével kérhet módosítást, hogy lapzárta után 24 órával a hirdetés véglegessé válik, javításra ezt megelőzően van lehetőség. Amennyiben a Megrendelő nem jelez vissza, a megküldött tervezet jelenik meg.

8. A Kiadó által készített hirdetések, grafikák, egyéb grafikai elemek a Kiadó tulajdonát képezik. Ezek másolása, sokszorosítása, más célból történő felhasználása csak a Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása után lehetséges.

9. A megrendelt hirdetés anyagának határidőn túli leadása esetén a megjelenés, illetve az előzetes megállapodás szerinti elhelyezés nem garantált.

10. A Kiadó az időben átadott és elfogadott, jó minőségű hirdetési anyag alapján szavatolja a hirdetés kifogástalan megjelenését. A nyomdai megjelenítés során kismértékű szín- és tónusbeli eltérések előfordulhatnak. Vitás esetekben a nyomdai szabványok határainak túllépését a Megrendelő köteles bizonyítani.

11. Több alkalomra szóló keretszerződés vagy folyamatos Megrendelés esetén amennyiben az új hirdetés szövege nem érkezik meg lapzártáig, úgy – amennyiben a keretszerződés másképp nem rendelkezik – a Kiadó az előzőleg megjelent hirdetést ismétli meg.

12. Ha a hirdetés a Kiadó mulasztásából hibásan, a Megrendeléstől eltérően vagy tévesen jelenik meg, illetve nem jelenik meg, abban az esetben a Kiadó – a Megrendelő kérésére – a hirdetést térítésmentesen ismét megjelenteti. Az ismételt közlésen túlmenően a Kiadót semminemű egyéb kötelezettség nem terheli.

13. Hirdetési anyagot/tervezetet a Kiadó nem őriz meg és nem küld vissza.

14. Megrendelt hirdetés lemondására lapzártáig van lehetőség. A hirdetés lemondása kizárólag írásban történhet. Határidő után történő lemondás esetén a hirdetési díjból visszatérítés nem jár.

15. Az online hirdetések teljesülését egy, a Kiadótól és Megrendelőktől független cég, az Adverticum Zártkörűen Működő Részvénytársaság méri. Az Adverticum Zrt. adszervere által előállított statisztika alapján mért AV tekinthető teljesítésnek.

V. Felelősség

1. A Megrendelő felelős azért, hogy a hirdetési lehetőséget jogszerű módon és célokra, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, jelen ÁSZF-fel és a megkötött keretszerződéssel vagy egyedi szerződéssel összhangban veszi igénybe.

2. A Megrendelő szavatolja a hirdetés tartalmának valódiságát és azt, hogy Megrendelése nem sérti harmadik személyek jogait vagy jogos érdekeit. A Megrendelő felelős azért, hogy a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy rendelkezik a szükséges felhatalmazással a Megrendelés feladására, valamint a Kiadóval történő keretszerződés vagy egyedi szerződés megkötésére, és ezért a Kiadó semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Kiadó nem vizsgálja a felhatalmazást, és a felhatalmazás hiányára történő hivatkozással csak akkor utasíthatja vissza a Megrendelés feladását, illetve a keretszerződés vagy egyedi szerződés megkötését, ha a felhatalmazás hiánya az eset összes körülménye alapján nyilvánvaló.

3. Amennyiben a Megrendelő a jelen bekezdés 2. pontjában leírt kötelezettségét megszegi, és emiatt harmadik személy kötelmi igénnyel lép fel a Kiadóval szemben, úgy a Megrendelő kártérítéssel tartozik a Kiadó felé.

4. A Megrendelő köteles megtéríteni a Kiadónak azon bírságait, illetve költségeit, amelyek a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek megszegéséből eredően a Kiadóra háríthatók. Ez alapján a Megrendelő köteles helytállni a Kiadó helyett, és esedékességkor megfizetni a Kiadóval szemben hatóság, illetve más harmadik személy által érvényesített, a Megrendelés tartalma, üzenete miatt kiszabott bírságot, kártérítést – ideértve a Kiadó jó hírnevének sérelme miatt keletkezett kár megtérítését is –, sérelemdíjat, valamint egyéb költséget.

5. A Megrendeléssel kapcsolatosan a Kiadó helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért a Megrendelő közvetlenül köteles helytállni.

6. A Megrendelő – a Kiadó kifejezett és írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Kiadó védjegyeit, illetve más szerzői jogi védelem alatt álló dokumentumait referenciaként feltüntetni, saját honlapján közzétenni, továbbá nem jogosult a Kiadót, vagy a Kiadó által kiadott sajtóterméket bármilyen módon feltüntetni vagy megnevezni a Kiadó sajtótermékében megjelentetett más hirdetésben.

7. A Megrendelő köteles tartózkodni az olyan magatartástól, információközléstől, valamint véleménynyilvánítástól, amely sérti vagy sértheti a Kiadó vagy a Kiadó cégcsoportjának üzleti érdekeit.

VI. Fizetési feltételek és engedmények

1. A Kiadó hirdetési díjait és a Lapzárta időpontját a mindenkori hivatalos médiaajánlójában teszi közzé. Amennyiben a Megrendelő a hirdetési díjból kedvezményt kap, annak mértékét a hirdetési keretszerződés speciális feltételei tartalmazzák.

2. Amennyiben a Felek között keretszerződést kötnek, a hirdetések számlázása a keretszerződésben foglaltak szerint történik.

3. A Kiadó számlát állít ki a hirdetések megjelenését követően, amely számla fizetési határideje – eltérő rendelkezés hiányában – a számla kézhezvételét követő harmincadik nap. A Megrendelő készpénzben vagy átutalással köteles megfizetni a számlán szereplő összeget.
A Kiadó ügyfélszolgálati irodáiban felvett hirdetések esetén, amelyeket a rendelés felvételekor készpénzzel fizetnek ki, a Kiadó a hirdetések megjelenése előtt, a készpénz átvételekor állítja ki a számlát.

4. A hirdetési díj előre történő kifizetése esetén a Megrendelő jogosult a megfizetett hirdetési díjakat, a megfizetés időpontjától számított egy éven belül a Lapcom lapcsoporthoz tartozó valamely sajtótermékben történő hirdetés megjelentetésre felhasználni, az adott sajtótermékre vonatkozó, a felhasználás időpontjában hatályos feltételek és díjszabás szerint. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egy éven belül fel nem használt hirdetési díjat sem a Kiadó, sem a Lapcom Kiadó Zrt. cégcsoportjához tartozó bármely más társaság nem téríti vissza.
A politikai hirdetések díját a Megrendelő a hirdetés megjelenítését megelőzően köteles megfizetni, készpénzben vagy átutalással. Amennyiben a hirdetőnek 30 napon túli tartozása van a Kiadó felé, vagy csődeljárás, végelszámolás, illetve végrehajtás alatt áll, szintén köteles előre teljesíteni fizetési kötelezettségét.

5. A Kiadó indokolt esetben előleget kérhet a hirdetési díjból, ebben az esetben a Kiadó előlegbekérőt, díjbekérőt állít ki a Megrendelő számára.

6. Amennyiben a Megrendelő a számlán szereplő fizetési határidőig nem emel kifogást a számlán szereplő bármilyen adat, illetve a hirdetési díj ellen, úgy a számlát elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Megrendelő a számla összegét részben vagy egészben kifogásolja, azt írásban köteles jelezni a Kiadónak, jogos kifogás esetén a Kiadó jóváíró vagy helyesbítő számlát állít ki.

7. A Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a hirdetési díjak és egyéb költségek bármilyen jellegű változása esetén legalább 30 nappal a változást megelőzően a Médiaajánlóban közzéteszi, és erről a Megrendelőt tájékoztatja. Amennyiben a díjak változása áremeléssel jár, úgy a Megrendelő jogosult a Megrendelést a közléstől számított 15 napon belül lemondani, vagy a keretszerződést vagy egyedi szerződést felmondani. Amennyiben a Megrendelő nem él a lemondás vagy felmondás lehetőségével, vagy nem nyilatkozik, abban az esetben az új díjakat 15 nap elteltével elfogadottnak kell tekinteni.

8. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a megjelölt határidőn belül a fizetési kötelezettségét, úgy a Kiadó jogosult a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti késedelmi kamat felszámítására. Ha a Megrendelő korábban megrendelt Megrendeléseinek ellenértékét felhívás ellenére sem teljesíti, akkor a Kiadó jogosult követelése érvényesítésének érdekében minden jogszerű utat igénybe venni, továbbá jogosult a későbbi megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig.

9. A Megrendelő fizetési késedelme esetén köteles a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§ (2) szerinti, a Kiadó követelésének behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott, negyven eurónak megfelelő forintösszeget megfizetni. Amennyiben a jogszabályi rendelkezések ettől eltérő kamatfizetési kötelezettséget írnak elő, akkor fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkori jogszabályi előírás szerint köteles megfizetni a követelésének behajtásával kapcsolatban felmerült költséget.

10. A hirdetési keretszerződésben meghatározott kedvezmények nem érvényesek azon speciális hirdetésekre, amelyekre a Kiadó külön árlistával rendelkezik, például a politikai hirdetések, vagy az emelt példányszámú megjelenések, ugyanakkor a vállalt forgalom teljesítésébe ezen hirdetések beszámítanak.

11. Keretszerződés esetén, amennyiben a Megrendelő a keretszerződés időtartama alatt a már lekötött hirdetési mennyiséget nem rendeli meg, a Kiadó választása szerint jogosult a biztosított kedvezmények visszafizetését igényelni, vagy a keretszerződés időtartamára szóló teljes hirdetési díjat kiszámlázni.

VII. Adatvédelem

1. Megrendelő a Megrendelésének leadásával hozzájárul az esetleges személyes adatainak, valamint a Megrendelés során átadott adatok és információk kezeléséhez.

2. A Megrendelés leadásával a Kiadó rendelkezésére bocsátott adatokat a Kiadó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban kezeli, annak megfelelően használhatja fel.3. A részletes adatvédelmi tájékoztató a Kiadó honlapjain minden külön regisztráció nélkül elérhető és megtekinthető.

VIII. Reklámadó

A Kiadó ezen ÁSZF keretében nyilatkozik arról, hogy a Reklámközzététel vonatkozásában a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény alapján fizetendő reklámadó-kötelezettség a Kiadó által kiadott sajtótermékekben megjelent hirdetések után a Kiadót terheli, és a Kiadó egyúttal kötelezettséget vállal a Reklámadó bevallására és befizetésére, a vonatkozó jogszabályokban előírtakat maradéktalanul és időben teljesíti.

IX. Titoktartási kötelezettség

1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyeztetések, valamint a Megrendelések teljesítése során, vagy azt követően – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – tudomására jutott valamennyi, a Kiadó működésével, tevékenységével, gazdálkodásával, ügyfeleivel kapcsolatos műszaki, jogi, üzleti, gazdasági, pénzügyi információ, tény, adat, megoldás, dokumentum, nem nyilvános információ üzleti titoknak minősül (a továbbiakban: Üzleti Titok).

2. Megrendelő köteles biztosítani az Üzleti Titok bizalmas kezelését, és kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzleti Titkot a Kiadó érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezeli, azt harmadik félnek – a Kiadó írásos hozzájárulása nélkül – semmilyen célból nem adja át. A Megrendelőnek úgy kell eljárnia, hogy megakadályozza illetéktelen személyek hozzáférését, illetve köteles biztosítani a titoktartási kötelezettsége teljesítése során az Üzleti Titok megtartásához szükséges informatikai és technikai hátteret. Nem magánszemély Megrendelő felelős a munkaviszonyban, tagsági jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, megbízottak, alvállalkozók, vagy más módon a nevükben eljáró személyek esetében a titoktartásra vonatkozó előírások betartásáért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy jogutódlás esetén jogutódja a titoktartásra vonatkozó nyilatkozatokat megismerje, és nyilatkozzon arról, hogy ezeket megtartja.

3. A Megrendelő köteles megtéríteni a Kiadónak minden olyan kárát, amely a jelen ÁSZF, vagy esetlegesen kötött keretszerződés vagy egyedi szerződés által meghatározott titokvédelmi kötelezettsége megszegése miatt következik be, beleértve ebbe a gondatlan szerződésszegéssel okozott károkat is.

4. A jelen fejezetben foglalt kötelezettségek a Megrendelőt időbeli korlátozás nélkül terhelik.

X. Záró/ Vegyes rendelkezések

1. A jelen ÁSZF rendelkezései által nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény, az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szabályai az irányadók.

2. Amennyiben a hirdetések megrendelése Reklámközvetítőn, és/vagy Médiahirdetésifelület-értékesítőn keresztül történik, úgy jelen ÁSZF megfelelő rendelkezései a Reklámközvetítő, és/vagy Médiahirdetésifelület-értékesítő tekintetében is irányadók.

3. A Felek az esetleges jogvitákat igyekeznek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a felek kikötik a Kiadó székhelye szerinti – pertárgyértéktől függően – Járásbíróság, illetve Törvényszék illetékességét.

4. A Felek esetleges jogvitáira a magyar jog az irányadó.

5. Jelen ÁSZF a 2015. szeptember 07. napját követően leadott megrendelések esetében kell alkalmazni, rendelkezéseit az ezt követően leadott Megrendelések, keretszerződés vagy egyedi szerződések esetében kell alkalmazni.